Personvernerklæring

Sist endret 22.06.2022

Denne personvernerklæringen for CC Vest er utarbeidet for å sørge for at du som kunde/besøkende på senteret eller kontaktperson hos en leietaker hos CC Vest får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning.

1 GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

Mustad Eiendom AS og CC Vest Stormarked AS er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Merk imidlertid at CC Vest består av flere butikker som behandler personopplysninger uavhengig av CCVest, og som dermed vil opptre som selvstendig behandlingsansvarlige ved denne behandlingen. Dersom du har noen spørsmål om disse butikkenes behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du tar kontakt med den aktuelle butikken.

2 VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.

Mustad Eiendom AS behandler personopplysninger for følgende hovedformål:

 • Administrering av leieforhold. For å kunne administrere leieforholdet vi har med våre leietakere, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg som kontaktperson hos en av våre leietakere, herunder navn, stillingsbeskrivelse, hvilken leietaker du er tilknyttet og kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, e-postadresse). Dersom du har adgangskort vil kortets nummer, pinkode, samt tid og sted for bruk av kortet registreres. Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse knyttet til drift og administrasjon av leieforholdene vi har på senteret.
 • Vektertjenester og kameraovervåkning. For å ivareta sikkerheten på senteret benytter vi oss av vektertjenester og kameraovervåkning. Dersom Securitas møter personer i forbindelse med utrykninger vil vedkommende navn og firmanavn registreres. Videre vil våre kameraer kunne registrere ditt bilde dersom du er besøkende eller ansatt på senteret. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å ivareta sikkerheten på senteret.
 • For å kunne tilby parkeringstjenester og sikre betaling for parkering vil vi behandle personopplysninger om deg når du benytter parkeringsanlegget vårt, herunder kjøretøyets registreringsnummer, navn og adresse på bileier, e-post, bankkort, telefonnummer, navn, adresse, samt lokasjon og tidspunkt for parkering. Enkelte opplysninger vil kunne hentes fra Statens vegvesen, som navn på bileier. Opplysningene behandles fordi det er nødvendig for å kunne oppfylle og administrere en avtale med deg. Denne avtalen inngås når du benytter deg av våre parkeringstjenester.

CCVest Stormarked AS behandler personopplysninger for følgende hovedformål:

 • Nyhetsbrev – Kundeklubb. Dersom du har registrert deg for å motta tilbud og nyhetsbrev fra oss, vil vi behandle ditt navn og din e-postadresse for å sende deg slik informasjon. Behandlingen er basert på ditt I hver utsendelse av nyhetsbrev vil du ha mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke/melde deg av fra fortsatte utsendelser. Alle utsendelser utføres med teknikk som ikke viser adresser til andre abonnenter.
 • Levering av SMS-tjenesten [Zendit]. Dersom du benytter deg av SMS-tjenesten ZendIt, vil vi behandle ditt navn, hvilken butikk du er tilknyttet samt ditt mobilnummer for å sende deg relevant driftsinformasjon. Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å levere tjenesten til deg.
 • Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (også kalt “cookies”) som vil kunne samle inn visse personopplysninger om deg, slik som din IP-adresse. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker nettsiden. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler på www. ccvest.no. Vår bruk av informasjonskapsler er basert på ditt samtykke. Du kan når som helst velge å trekke tilbake samtykket ved å slette informasjonskapslene i din nettleser eller fra din harddisk.
 • CC Vest på Facebook og Instagram. CCVest har egne sider på Facebook og Instagram. Vi bruker disse kanalene for å kommunisere med våre kunder. Bruken av disse sidene reguleres i hovedsak av Facebook og Instagrams vilkår og personvernerklæringer. I visse tilfeller vil CCVest kunne opptre som behandlingsansvarlig sammen med Facebook for de personopplysninger som brukeren deler via Facebook.

Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig at vi behandler andre kategorier av personopplysninger. For eksempel vil dette være tilfelle dersom det sendes inn en henvendelse eller klage til oss, og vi må behandle dine personopplysninger for å besvare henvendelsen. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst).

3 UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT- og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som blant annet pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte og at de ikke kommer uvedkommende i hende.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre tredjeparter med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen eller du har samtykket til det.

4 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet det ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Nyhetsbrev – Vi vil slette eller anonymisere personopplysningene vi har samlet inn gjennom kundeklubben når du trekker tilbake ditt samtykke.
 • SMS-tjenesten Strex Connect. Vi vil slette dine personopplysninger når du ikke lenger er en kontaktperson hos en leietaker, leieforholdet har opphørt, eller du på annen måte ber oss om å slette dine opplysninger.
 • Kameraovervåkning. Opptak fra kameraovervåkning slettes etter syv dager, i henhold til krav fra Datatilsynet.
5 HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som eksempelvis feil adresse.
 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
 • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respekterer og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen: Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til den registrertes interesser eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet: Hvor vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart du ønsker skal få tilgang til disse

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

6 HVA GJØR VI FOR Å SØRGE AT DINE PERSONOPPLYSNINGER ER SIKRET?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig og at vi har truffet tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

7 DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOVGIVNING

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

8 ENDRINGER

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved større endringer vil vi også vurdere å sende ut personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

9 KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å benytte deg av en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Mustad Eiendom AS
+47 950 00 444
kunde@mustadeiendom.no

Eller;

CC Vest Stormarked AS
info@ccvest.no
+47 22 73 63 50